Información general

Hoy, miércoles 20/03/2024 los trabajadores penitenciarios de Catalunya y todo aquel que quiera mostrar su apoyo, nos manifestaremos a partir de las once de la mañana en la plaza Sant Jaume de Barcelona.


ACAIP , tal como ha hecho siempre, estará allí, al lado de sus compañer@s, compartiendo como hacemos sus reivindicaciones.

“El Govern ha aprovat l'ampliació de la plantilla pressupostària dels centres penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria, amb la incorporació de 407 noves dotacions. El cost total anual de la creació d’aquests nous llocs de treball és de prop de 23 milions d’euros.”
Podeu llegir a nota de premsa complerta al següent enllaçe : https://justicia.gen-cat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=596285

Tercera reunión entre la Administración y los sindicatos y ningún documento oficial de las medidas propuestas por ninguna de las partes. Desde Acaip , alertados por las informaciones que trascienden de dichas reuniones, solicitamos a la Secretaría que nos facilitar á el documento de las medidas propuesto, pero, de momento, no hemos obtenido respuesta. Este secretismo nos produce muchísimo rechazo porque los antecedentes son terroríficos .

Es fa pública la llista de persones que no han obtingut destinació en el concurs, ordenades per lloc ofert i puntuació global descendent. Les persones que consten en aquesta llista que es presentin a places vacants publicades al portal ATRI de llocs iguals als oferts en aquesta convocatòria i en el mateix centre de treball tindran prioritat. En el cas que s'hi presenti més d'un candidat, el lloc s'adjudicarà tenint en compte la puntuació obtinguda en el concurs.

RESOLUCIÓ JUS/170/2024, de 26 de gener, per la qual es resol la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres peni-tenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022): https://dogc.gencat.cat/ca/docu-ment-del-dogc/?documentId=977226

NOU PROCÉS SELECTIU PER A LA BORSA DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES DE SERVEIS PENITENCIARIS


Us informem que amb data d’avui s’ha publicat la convocatòria d’un nou procés selectiu per accedir a la borsa de treball del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris, en règim d’interinatge (conv. JUS/0068/2024)